fbpx

Pożyczka Unijna dla firm

Spis treści

Czym są unijne pożyczki dla firm? Do jakich firm skierowane są pożyczki unijne? Co wyróżnia pożyczki unijne? Jakie korzyści dla firm wynikają z korzystania z pożyczek unijnych?

Pożyczka unijna - czym jest?

Pożyczki unijne to tak zwane instrumenty finansowe, które są w pełni zwrotne wraz z ewentualnymi odsetkami. Dlaczego z ewentualnymi odsetkami ? Ponieważ znaczna część pożyczek unijnych w Polsce ma zerowe oprocentowanie i zerową prowizję.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że nawet te oprocentowane są najtańszymi pożyczkami na rynku. Krótko mówiąc są to środki unijne w postaci pożyczek dla firm na określone cele. Ciekawostką i zarazem plusem tych projektów jest fakt, że środki ze spłaty pożyczek powracają na rynek gdzie wspierani są kolejni przedsiębiorcy.

Pożyczki unijne dla firm są oferowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które są wydzielone w ramach Funduszy Europejskich. 

Rodzaje pożyczek unijnych

Obecnie mamy dostępne różne typy pożyczek unijnych, którymi możemy realizować szeroki zakres potrzeb przedsiębiorców.

 1. Funkcjonujące od początku projektu pożyczki inwestycyjne możemy przeznaczyć między innymi na cele rozwojowe takie jak budowa, remont, modernizacja, zakup środków trwałych np. maszyn czy urządzeń, zakup środków transportu w tym też samochodów osobowych, zakup oprogramowania, zakup wyposażenia czy zakup nieruchomości komercyjnych.  

 2. Drugim rodzajem są pożyczki obrotowe, które funkcjonują na rynku stosunkowo nie długo. Charakteryzują się one przeznaczeniem na zakup towarów handlowych czy materiałów do produkcji.

 3. Od 2020 roku pojawił się trzeci typ pożyczek unijnych czyli pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców poszkodowanych kryzysem wywołanym pandemią. Są to pożyczki, które można przeznaczyć na bieżące koszty działalności, spłaty rat kredytów i leasingów, zaległości w bieżących opłatach czy na zobowiązania publiczno-prawne. Dzięki takiemu zróżnicowaniu produktowemu jesteśmy w stanie sfinansować zdecydowaną większość potrzeb przedsiębiorców najtańszą pożyczką na rynku.

 4. Pożyczki Hybrydowe – istnieją również tak zwane pożyczki hybrydowe, które są połączeniem pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Można nimi sfinansować wszystkie cele zawarte w obu produktach.

 5. Pożyczki ekologiczne wspierające zielone zmiany – produkty, które dopiero zaczynają się pojawiać na rynku.

Oferta pożyczek zmienia się, jest dostosowywana do aktualnych potrzeb w regionach Polski.

Kto może wziąć pożyczkę unijną?

Pożyczka unijna przeznaczona jest dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej firmy czyli dla :

 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek jawnych,
 • czy spółek akcyjnych.

Większość pożyczek unijnych skierowana jest do sektora MŚP (Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Oznacza to więc, że najczęściej pożyczki są skierowane do osób lub instytucji już prowadzących działalność gospodarczą.

Jednakże istnieją od tej reguły wyjątki takie jak np. pożyczki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w których to można dopiero zaplanować otwarcie swojej własnej firmy. W takich sytuacjach nie trzeba mieć jeszcze otwartej działalności.

Czy o pożyczkę unijną mogą wnioskować startupy?

Często zadawane jest pytanie czy wnioskować o pożyczkę unijną mogą tak zwane startupy. Tak, startupy mogą starać się o takie finansowanie natomiast w projektach nie przeznaczonych stricte dla startupów najczęściej dodawane jest +4% do oprocentowania, natomiast w projektach dla startupów mogą otrzymać pożyczkę nawet na 0%.

Czy o pożyczkę unijną może starać się osoba fizyczna?

Nie udziela się pożyczek unijnych osobom fizycznym na potrzeby stricte konsumenckie.

Pożyczki unijne mogą zostać udzielone osobie fizycznej na otwarcie działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać pożyczkę unijną?

Jeżeli chodzi o warunki jakie trzeba spełnić aby ubiegać się o pożyczkę unijną to wymienić  je można w kilku podpunktach:

 • Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (z wyłączeniem projektów na rozpoczęcie działalności)
 • posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie, gdzie składany jest wniosek ze względu na regionalny charakter pożyczek unijnych
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, względnie nie został złożony wobec niego wniosek o wszczęcie któregokolwiek z w/w postępowań ani nie istnieją okoliczności faktyczne do złożenia takiego wniosku, jak i nie zawiesił prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w szczególności nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaległości podatkowych,
 •  w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie powyżej,
 • nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,
 • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • nie jest wykluczony, stosownie do rozporządzenia nr 1407/2013 (tylko jeżeli Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis),
 • nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Jakie cele możemy sfinansować pożyczkami unijnymi?

Pożyczki unijne posiadają bardzo szeroki wachlarz celów jakie można sfinansować i ogólnie zależą od wybrania jednej z 3 pożyczek.

Na co można przeznaczyć Pożyczkę Inwestycyjną?

Pożyczkę inwestycyjną firma może przeznaczyć na :

 • środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny)
 • środki transportu (w tym samochody osobowe),
 • wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie, licencje),
 • zakup nieruchomości komercyjnych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • budowę,
 • remont,
 • marketing,
 • czy narzędzia.

Pożyczkę obrotową można przeznaczyć na:

 • Zakup towarów handlowych,
 • Zakup produktów,
 • Zakup półproduktów,
 • Zakup materiałów,
 • koszty stałe i bieżące firmy,
 • ubezpieczenia mienia firmy,
 • koszty reklamy i promocji promocji,
 • koszty wynajmu,
 • bieżącej obsługi prawnej i księgowej,
 • koszty wynagrodzeń,
 • obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencje.

Wydatkowanie unijnej pożyczki płynnościowej.

Pożyczki płynnościowe mogę być przeznaczone na:

 • pokrywania bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązań publiczno-prawnych (m.in. podatek dochodowy, VAT),
 • wypłaty pensji pracownikom wraz ze wszystkimi składowymi (ZUS)
 • spłata rat kredytowych i leasingowych przez max 6 miesięcy
 • czynsze najmu/dzierżawy
 • zakupu towarów handlowych, produktów, półproduktów i materiałów,
 • podwykonawców/kontrahentów,
 • koszty mediów.

Nie ma jasko sprecyzowanej listy celów jakie można sfinansować z pożyczki unijnej.

Pożyczki unijne - podsumowanie

Pożyczki unijne dla firm to produkty alternatywne dla produktów bankowych. Korzyści wynikające z korzystania z pożyczek unijnych to między innymi niskie koszty finansowania oraz szeroki zakres celów możliwych do realizacji. Pożyczki unijne są tanie i ogólnodostępne, chociaż ich warunki zależne są od regionu Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes. Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy, aby rozpocząć rozmowę, która może zmienić przyszłość Twojej firmy. A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami, śledź nasze kanały w mediach społecznościowych. Razem możemy osiągnąć więcej!

Jakie cele możemy sfinansować pożyczkami Unijnymi?

Pożyczki unijne posiadają bardzo szeroki wachlarz celów jakie można sfinansować i ogólnie zależą od wybrania jednej z 3 pożyczek.

Na co można przeznaczyć Pożyczkę Inwestycyjną?

Pożyczkę inwestycyjną firma może przeznaczyć na :

 • środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny)

 • środki transportu (w tym samochody osobowe),

 • wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie, licencje),

 • zakup nieruchomości komercyjnych,

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

 • budowę,

 • remont,

 • marketing,

 • czy narzędzia.

Na co można przeznaczyć pożyczkę obrotową?

Unijną pożyczkę obrotową można przeznaczyć przykładowo na:

 • Zakup towarów handlowych,

 • Zakup produktów,

 • Zakup półproduktów,

 • Zakup materiałów,

 • koszty stałe i bieżące firmy,
 • ubezpieczenia mienia firmy,
 • koszty reklamy i promocji promocji,
 • koszty wynajmu,
 • bieżącej obsługi prawnej i księgowej,
 • koszty wynagrodzeń,
 • obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencje.

 

Wydatkowanie unijnej pożyczki płynnościowej?

Pożyczki płynnościowe mogę być przeznaczone na:

 • pokrywania bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązań publiczno-prawnych (m.in. podatek dochodowy, VAT),
 • wypłaty pensji pracownikom wraz ze wszystkimi składowymi (ZUS)
 • spłata rat kredytowych i leasingowych przez max 6 miesięcy
 • czynsze najmu/dzierżawy
 • zakupu towarów handlowych, produktów, półproduktów i materiałów,
 • podwykonawców/kontrahentów,
 • koszty mediów.

 

Znaleźliśmy dla Ciebie
inne artykuły

Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Jesteśmy
doświadczeni
w skutecznym
pozyskiwaniu
pożyczek
unijnych

Grupa Innvesto to zespół wykwalifikowanych ekspertów, których celem jest wsparcie firm przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na ich cele rozwojowe. Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów kompletnej dokumentacji pożyczki unijnej, a także doradztwem w tym obszarze, aby realizacja planów biznesowych stała się możliwa. Wspólnie pracujemy na Twój sukces i rozwój Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć finansowanie na swój biznes

Jeśli nasza oferta wpisuje się w Twoje potrzeby biznesowe i uważasz, że możemy Ci pomóc, zgłoś się do nas. Wyślij nam swoje zgłoszenie, w którym opiszesz Twoją sytuację i obszar w którym możemy udzielić Ci wsparcia.


Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności Innvesto. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Polityki Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.